Firma transportowa

Każdy przedsiębiorca, w nauka obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble i zagraniczne urządzenia, których cena w czasie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych oraz pragnie on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w miesiącu, w którym stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie być przewożona w sztuce kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i uznania do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej zrobienia. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.